NVO vesti

Ukinuti Uredbu o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Autonomni ženski centar i Regionalni centar za manjine izražavaju duboku zabrinutost donošenjem i početkom primene Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći koju je donela Vlada Republike Srbije. Smatramo da Uredba ne rešava pitanja socijalne isključenosti najsiromašnijih i najugroženijih građana i građanki Republike Srbije a pojedina rešenja sadržana u njoj su nezakonita i neustavna.

Obaveza države da preduzme mere za aktiviranje korisnika novčane socijalne pomoći kako bi se izbegla njihova socijalna isključenost nije sporna i vredi je pozdraviti. Ipak, pojedina rešenja sadržana u Uredbi suprotna su dostignutom nivou ljudskih prava kao i ustavnim garancijama koje jemče slobodan izbor rada i pravo građana i porodica kojima je neophodna društvena pomoć na socijalnu zaštitu, čije se pružanje zasniva na načelima socijalne pravde, humanizma i poštovanja ljudskog dostojanstva. Rešenja sadržana u Uredbi suportna su i odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Naime, Zakon o socijalnoj zaštiti nigde ne propisuje obavezu korisnika novčane socijalne pomoći da rade, a posebno ne propisuje obaveze korisnika novčane socijalne pomoći da volontiraju ili obavljaju društvenokoristan rad. Pored toga, postavlja se i pitanje cene rada korisnika novčane socijalne pomoći i mogućnosti njihove radne eksploatacije.

Posebno je zabrinjavajuće postojanje širokih diskrecionih ovlašćenja centara za socijalni rad da na svojevrstan način kažnjavaju korisnike koji iz različitih razloga nisu u mogućnosti da rade ili budu na drugi način uključeni u mere socijalne uključenosti koje su predviđene Uredbom Vlade Republike Srbije.

Poslednjim preporukama Komiteta Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava donetim posle razmatranja primene odredaba Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Republici Srbiji preporučeno je povećanje socijalne pomoći, kako bi Republika Srbija pomogla svim ugroženim pojedincima i porodicima, uključujući i osobe sa invaliditetom, starija lica, decu, porodice sa niskim prihodima i one u situaciji dugotrajne nezaposlenosti, da uživaju adekvatan životni standard.

Uvođenje mogućnosti smanjenja ionako preniskih socijalnih davanja neopravdano će pogoditi najugroženije građane i građanke Republike Srbije, dovešće do njihove dodatne marginalizacije, diskriminacije i nemogućnosti ostvarivanja osnovnih ljudskih prava.

Zbog svega ovoga pozivamo Vladu Republike Srbije da hitno stavi van snage spornu Uredbu i da otvori javnu raspravu na kojoj bi se došlo do novog teksta Uredbe koja će biti usmerena na stvarno socijalno uključivanje korisnika novčane socijalne pomoći.

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)

Autonomni ženski centar

Regionalni centar za manjine

NVO vesti

Krajnje vreme za brzu i kvalitetnu zaštitu uzbunjivača

Transparentnost – Srbija (deo Transparency International) je u trenutku unošenja normi o zaštiti uzbunjivača u Zakon o Agenciji (2010) ukazivala da su one nedovoljne i da tu materiju treba urediti posebnim zakonom. Pri tom smo naglasili da čak i takvu, veoma ograničenu zaštitu, Agencija nema uslova da kvalitetno pruži, jer se podzakonskim aktom ne može bliže uređivati način pružanja pomoći ako već u samom zakonu nisu data jasna ovlašćenja.

Da su ove strepnje bile opravdane, pokazalo se u punoj meri više od četiri godine kasnije. Naime, Ustavni sud je utvrdio da je neustavan član 56. stav 5. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Tom odredbom je bilo propisano da direktor Agencije donosi „bliži propis“ kojim se uređuje postupak pružanja pomoći zaposlenima u javnom sektoru koji „u dobroj nameri“ prijave korupciju u organu u kojem rade. U skladu sa tim, neustavnim je oglašen i „Pravilnik o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju“ iz 2011, a objavljivanje odluke je odloženo za tri meseca. Iako obrazloženje odluke USS nije objavljeno, ona se verovatno zasniva na grešci koja je na neshvatljiv način prošla neopaženo radnoj grupi koja je pisala zakon (ondašnji predstavnici Agencije i Ministarstva pravde), Vladi i Skupštini – da ne postoji „bliži propis“, već samo „propis kojim se bliže uređuje“ neko pitanje.

Pošto je nekoliko desetina uzbunjivača na osnovu osporenog Pravilnika dobilo kakvu- takvu zaštitu od progona, period do objavljivanja odluke Ustavnog suda treba iskoristiti za hitne dopune člana 56. Zakona o Agenciji. Uz to, pitanja zaštite uzbunjivača treba rešiti što pre posebnim sveobuhvatnim zakonom. Na žalost, predlog zakona koji se nalazi u skupštinskoj proceduri od 3. oktobra ove godine sadrži brojne manjkavosti za koje se nadamo da će biti otklonjene kroz amandmane, kad već nije bilo dovoljno sluha da se to učini na osnovu predloga koje je TS dostavila tokom javne rasprave.

(Transparentnost – Srbija)

NVO vesti

Socijalne posledice ekonomskih politika na Balkanu

Fondacija Friedrich Ebert i Međunarodni centar Olof Palme pozivaju da prisustvujete konferenciji “Socijalne posledice ekonomskih politika na Balkanu”.

Konferencija će biti održana u utorak 28. oktobra 2014 u Hotelu Metropol u Beogradu, od 09 do 16:00 časova.

Cilj događaja je da razmotri pravac u kojem idu ekonomske politike na Zapadnom Balkanu i Evropi i da podrži dijalog o adekvatnim politikama za socijalno – ekonomski razvoj.

Ova konferencija će pružiti priliku za susret istaknutih predstavnika ministarstava, socijalnih partnera, stručnjaka, analitičara i predstavnika akademske zajednice iz Evropske Unije i regiona Zapadnog Balkana.

Detaljnije informacije o konferenciji možete pronaći u programu.

Molimo Vas da prijave učešća pošaljete elektronskom poštom na imejl adresu: olofpalme@miross.rs sa naznakom: Prijava za učešće na konferenciji (pored imena i prezimena, molimo Vas da nam dostavite i ime organizacije/institucije u čije ime se prijavljujete).

(The Olof Palme International Center)

NVO vesti

Samozastupanjem do punije realizacije prava osoba sa invaliditetom u Srbiji

Počev od maja 2014. godine, Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije – API Srbije, u partnerstvu sa udruženjem Na pola puta iz Pančeva, Inkluzivnim centrom iz Novog Sada i Savezom udruženja za pomoć osobama sa Daun sindromom Srbije realizuje projekat “Kroz samozastupanje do punije realizacije prava osoba sa invaliditetom u Srbiji”. Projekat je namenjen unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva koje pružaju podršku osobama sa intelektualnim teškoćama i njihovim porodicama u Novom Sadu, Nišu, Pančevu, Jagodini i Beogradu za kreiranje modela dobre prakse u samozastupanju osoba sa intelektualnim teškoćama na lokalnom nivou i izgradnji njihovih kapaciteta za uticanje sa relevantne lokalne i nacionalne politike u Srbiji tokom 2014-15-te godine.

Osnovna ideja je da se, na bazi modela samozastupanja koji je u Srbiji pokrenula i razvila API Srbije, pruži podrška snaženju kapaciteta za samozastupanje i formiranju grupa za samozastupanje u različitim gradovima u Srbiji, kroz seriju edukacija za pružaoce podrške samozastupanju, senzibilizaciju lokalnih zajednica za samozastupničke aktivnosti osoba sa intelektualnim teškoćama i pružanje podrške samozastupničkom aktivizmu osoba sa intelektuanim teškoćama, ali i udruženjima kojima pripadaju.

Nakon serije obuka i lokalnih akcija, projekat će krunisati nacionalna konferencija samozastupnika koja će okupiti samozastupnike iz svih lokalnih zajednica koje učestvuju u projektu, predstavnike OCD, javnih institucija, medije kao i druge zainteresovane aktere radi razmene znanja i iskustava i diskusije o mogućnostima i značaju samozastupanja osoba sa intelektualnim teškoćama i uopšte osoba sa invaliditetom, posebno u smislu njihovog punijeg uključivanja u društvo.

Projekat se finansira od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, u okviru programa EIDHR Country Based Support Scheme 2013.

(Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije – API Srbije)

NVO vesti

Regionalni program razmene mladih u zemljama Zapadnog Balkana

Konferencija za novinare Inicijative mladih za ljudska prava-YIHR - Regionalni program razmene mladih u zemljama Zapadnog Balkana.

24.10.2014. | Vreme: 12:00 | Terazije 3, II sprat, Mala sala Medija centra.

Regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava (Inicijativa) predstaviće model za razmenu mladih u zemljama bivše Jugoslavije.

Na konferenciji će biti najavljeno osnivanje regionalne koalicije organizacija koje žele da aktivno doprinesu procesu pomirenja kroz zagovaranje osnivanja tela za razmenu mladih iz zemalja bivše Jugoslavije.

Regionalni program razmene mladih bi trebalo da se sprovodi kroz posebno telo čiji zadatak bi bio približavanje mladih rođenih u post-konfliktnim zemljama Zapadnog Balkana koje su i dalje opterećene događajima iz nedavne nasilne prošlosti.

Nasuprot brojnim inicijativama civilnog društva koje decenijama spajaju mlade kroz programe prekogranične saradnje, ovo regionalno telo bi trebalo da osnuju i njegov rad finansijski podrže vlade država u regionu.

Na konferenciji će govoriti direktori i direktorke Inicijative mladih za ljudska prava:

  • Anita Mitić, Srbija
  • Alma Mašić, Bosna i Hercegovina
  • Boris Raonić, Crna Gora
  • Mario Mažić, Hrvatska
  • Edona Tola, Kosovo

(Medija centar)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.