NVO vesti

Analitički izveštaj YUCOM-a

Analitički izveštaj o nedostacima i pravnim prazninama u implementaciji postojećih politika anti-diskriminacije, prevencije nasilja, zločina i govora iz mržnje prema LGBT osobama koji se sastoji od analize pravnog okvira, medijske analize izveštavanja pre i nakon Parade ponosa, kao i o pravima pripadnika LGBT zajednice. Takođe, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM izradio je preporuke napravljenih na osnovu ovih analiza za nadležne državne institucije i tela za ispravljanje uočenih pravnih praznina i nedostataka.

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM je ovaj dokument izradio u okviru projekta Eliminacija diskriminatorne prakse, govora mržnje i zločina iz mržnje prema LGBT građanima u Srbiji – ka efikasnim politikama (merama), koji je finansijski podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke i Ambasade Republike Češke.

(Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM)

NVO vesti

Priručnik za zastupnike žrtava

Povodom 2. decembra, Međunarodnog dana ukidanja ropstva, ASTRA ima veliko zadovoljstvo da vam predstavi „Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima: priručnik za zastupnike žrtava“.

ASTRA je, zajedno sa partnerskim organizacijama, razvijala ovaj Priručnik u periodu 2014-2016. uz podršku Evropske unije u okviru projekta „Balkans ACT (Against the Crime of Trafficking) Now!” (BAN) kako bi se za aktere koje se u praksi bore protiv trgovine ljudima obezbedio okvir za monitoring i evaluaciju koji će im omogućiti da prikupe dokaze i analiziraju kvalitet zakona, procedura i praksi u oblasti suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava.

Inicijalna ideja za razvoj instrumenta za praćenje nacionalnih politika za suzbijanje trgovine ljudima potekla je od Marije Anđelković, direktorke. Svesne značaja nezavisnog i objektivnog ocenjivanja za dalji razvoj i unapređenje državnog odgovora na problem trgovine ljudima, od početka svog rada, ASTRA je pratila i izveštavala o radu relevantnih institucija na pružanju direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima i krivičnom gonjenju učinilaca. U jednom trenutku smo shvatile da bi bilo korisno imati sveobuhvatne, detaljne i iznad svega jasne indikatore ne samo za ocenu zakonodavnog i policy okvira u Srbiji, nego i prakse, tj. na koji način i u kom stepenu se ti okviri primenjuju i da li su usklađeni sa ratifikovanim međunarоdnim i evropskim instrumentima.

„Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima: priručnik za zastupnike žrtava“ se može primenjivati i u zemljama porekla i u zemljama destinacije žrtava. Oslanja se na obaveze koje države potpisnice imaju prema savremenim međunarodnim instrumentima u ovoj oblasti. Ne negirajući značaj bezbednosnog i krivičnopravnog aspekta trgovine ljudima, polazna tačka ovog instrumenta je činjenica da trgovina ljudima pre svega predstavlja kršenje ljudskih prava žrtava i da sve politike usmerene na suzbijanje trgovine ljudima ne smeju ni na koji način da naškode niti žrtvama niti neki drugim grupama u društvu za koje se u najširem smislu smatra da su u riziku od trgovine ljudima, sve pravdajući se nekim višim ciljem.

Priručnik je namenjen širokom spektru praktičara, od zakonskih pružalaca usluga, donosilaca odluka i organa nadležnih za sprovođenje zakona, do organizacija civilnog društva, koji na neki način učestvuju u suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Stanje zaštite i poštovanja prava žrtava se prati u sledećih sedam oblasti:

A. Zakon i primena zakona

B. Identifikacija žrtava trgovine ljudima

C. Zaštita žrtava trgovine ljudima (i njihova primena) bilo da su domaći ili strani državljani/ke

D. Pomoć i podrška žrtvama

E. Kompenzacija

F. Institucionalni okvir, uključujući koordinaciju, kapacitete i međunarodnu saradnju

G. Dostupnost podataka, zaštita podataka i zaštita privatnog života.

Priručnik nema geografskih ograničenja u primenljivosti, iako se u velikoj meri oslanja na Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima i Protokol Ujedinjenih nacija o prevenciji suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom koji dopunjava Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (2000), kao i dva instrumenta Evropske unije: Direktiva 2011/36/EU Evropskog parlamenta i Saveta o prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti njenih žrtava od 5. aprila 2011. godine i Direktiva 2011/93/EU Evropskog parlamenta i Saveta o borbi protiv seksualnog nasilja i seksualne eksploatacije dece i dečje pornografije od 13. decembra 2011. godine.

Priručnik je nastao kao plod trogodišnjeg rada ASTRE i organizacija uključenih u projekat „Balkans ACT Now!“: MFS Emmaus (Bosna i Hercegovina), Otvorena porta La strada (Makedonija), Centar za ženska prava (Crna Gora) i La strada International (Holandija). U prvoj fazi, proces su vodili Pierre Cazenave i Roderik Akerman, a inpute su davali i Partnerstvo za društveni razvoj (Hrvatska), Holandski helsinški komitet, ALC (Francuska) i CCEM (Francuska). Za konačni izgled i sadržinu Priručnika zaslužan je Majk Dotridž.

Nadamo se i želja nam je da se ovaj Priručnik što šire koristi zato što verujemo da će monitoring nacionalnih politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava na bazi detaljnih i jasnih indikatora omogućiti svim zainteresovanim akterima da daju tačne i pouzdane ocene stanja u svojim zemljama i preduzmu odgovarajuće mere. Takođe će omogućiti godišnja poređenja u zemlji, ali i između zemalja. Poređenja nisu važna zbog rangiranja država, već da bi se merio napredak, razmenjivale dobre prakse i politike prilagođavale izazovima prepoznatim pri njihovoj primeni u praksi, kao i promenama trendova u trgovini ljudima. Manjak informacija dovodi do donošenja loših odluka i politika koje ne odgovaraju potrebama na terenu bilo da govorimo o zaštiti, krivičnom gonjenju, prevenciji ili nekom drugom aspektu borbe protiv trgovine ljudima, a nekad i do vrlo štetnih nenameravanih posledica. Ovaj Priručnik stoga teži da doprinese tačnim informacijama, tačnim ocenama situacije i posledično odgovarajućem identifikovanju potreba i nedostataka na koje treba odgovoriti. Uskoro će biti postavljen i posebno osmišljen softver koji će olakšati sam proces praćenja.

Želimo da čujemo vaša razmišljanja, sugestije, ali nadamo se i iskustva u primeni indikatora iz priručnika i otvoreni smo za sva vaša pitanja.

Priručnik je dostupan na engleskom, srpskom, BHS, crnogorskom i makedonskom jeziku na regionalnom sajtu www.nadoknadimo.org u delu koji se odnosi na dokumenta i izveštaje http://nadoknadimo.org/documents?locale=en

(ASTRA tim)

NVO vesti

Budžet – osnova poslovanja svakog preduzeća

Predavanje Budžet – osnova poslovanja svakog preduzeća na Akademiji poslovnih veština, održaće se 14. decembra u prostorijama Smart kolektiva (Svetozara Markovića 42a, Beograd) od 12 do 15h.

Predavanja na Akademiji su namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva i socijalnih preduzeća, koja žele da steknu stručna znanja i veštine iz različitih oblasti poput marketinga, HR-a, finansijskog poslovanja, a koja su od presudnog značaja za napredak i uspešnost organizacija i preduzeća. Ekspertska pomoć koju zaposleni iz kompanija na ovaj način pružaju, omogućiće organizacijama da urade više za rešavanje nekog društvenog problema sa malo resursa.

Predavanje iz oblasti finansija i računovodstva, održaće Srđana Rašković, finansijska kontrolorka iz kompanije CRH. Prijavljivanje se vrši putem formulara koji se nalazi na linku, takođe možete pogledati i detaljnu agendu treninga.

Rok za prijavu je do 11. decembra, slanjem prijave na teodora.pasulj@smartkolektiv.org. Broj učesnika je ograničen.

(Smart kolektiv)

NVO vesti

Trening na temu lobiranja i javnog zastupanja

Caritas Srbije, u okviru regionalnog projekta SOCIETIES – SUPPORT OF CSOS IN EMPOWERING TECHNICAL SKILLS, INCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIES AND EU STANDARDS IN SOUTH EAST EUROPE, koji finansira Evropska unija, organizuje trening na temu lobiranja i javnog zastupanja.

Trening je deo programa izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva u procesima socijalne inkluzije i razvoja dijaloga sa institucijama.

Cilj treninga je osnaživanje organizacija koje rade na polju pružanja usluga osoba sa mentalnim smetnjama i osobama sa invaliditetom ili okupljaju članove ovih ranjivih grupa pri planiranju i implementaciji procesa lobiranja i inicijativa javnog zastupanja.

Caritas ovom prilikom poziva zainteresovane organizacije civilnog društva da pošalju prijavu koja uključuje:

- kratak opis organizacije (misija/ciljne grupe/polje delovanja) i

- ime jednog predstavnika organizacije i njegovu/njenu poziciju u organizaciji.

Trening je besplatan, a učesnicima van Beograda je obezbeđen smeštaj i hrana tokom treninga. Projekat nije u mogućnost da učesnicima nadoknadi troškove prevoze te taj trošak snose same organizacije.

Datum treninga: 15. i 16. decembar 2016.

Mesto održavanja: Beograd

S obzirom na to da je broj mesta vrlo ograničen, molimo Vas da prijave pošaljete do 08.12. 2016. na mejl: secretariat@caritas.rs. Naknadne prijave nećemo moći da prihvatimo.

Samo izabrani kandidati će biti kontaktirani.

(Caritas Srbije)

NVO vesti

Objavljen Kodeks za onlajn medije

Savet za štampu objavio je Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju. Kako je navedeno na predstavljanju, ovaj dokument je prevashodno namenjen novinarima i medijima koji su dostupni onlajn, ali je primenljiv i na druge forme izražavanja na internetu gde se na različitim platformama plasiraju urednički oblikovani medijski sadržaji.

Cilj je da se razjasne brojne nedoumice koje se odnose na primenu standarda dužne novinarske pažnje, odnosa prema izvorima informacija, načina na koji se prenose medijski sadržaji, poštovanja privatnosti, poštovanja autorstva i na druga važna pitanja uređena Kodeksom.

Kako su poručili iz Saveta za štampu, narednih dana će po nekoliko primeraka biti dostavljeno redakcijama, a u elektronskoj formi dostupan je na sajtu ovog samoregulatornog tela.

Dokument možete preuzeti OVDE.

(UNS)

NVO vesti

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge izrade upitnika i komparativne analize

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge izrade upitnika i komparativne analize “Aktivno građansko (ne) učešće na Zapadnom Balkanu” za potrebe Timočkog kluba i projekta „ Građanska participacija“.

(Timočki klub)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.