Monitoring bužeta Studije slučaja

Savez studenata Beograda

Objavio CRNPS

Iznos: 4.100.000

Projekti:

Međunarodni dan studenata

Sajam „Dani dobrodošlice studentima grada Beograda“

Veče saradnje privrednika i studenata

Nacionalna studentska konferencija sa međunarodnim učešćem o studentskom standardu, visokom obrazovanju i položaju studenata

Praćenje i unapređenje studentskog standarda

Organizovanje praksi za studente završnih godina u uspešnim i poznatim kompanijama

Organizovanje kreativnih radionica na fakultetima BU i visokim stručnim školama

Vodič – Beograd iz studentskog ugla

Časopis „Student“

Sredstva su dodeljena na javnom „Konkursu za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa ili delova programa kojima se obezbeđuje informisanje, ostvarivanje kulturno – umetničkih, kulturno – zabavnih, sportsko – rekreativnih i drugih aktivnosti od opšteg interesa za studente u 2011. Godini“. Prema tekstu konkusra, prioriti za dodelu dotacija bili su „programi koji se bave edukacijom i informisanjem studentske populacije, odnosno podizanjem studentskog standarda i standarda studiranja – edukativna uloga; programi koji promovišu zdrav život, bavljenje sportom i rekreacijom, očuvanjem kulturne i umetničke baštine i solidarnost i pomoć najugroženijim socijalnim kategorijama studenata; programi koji se odnose na masovne akcije sa što većim obuhvatom studentske populacije; programi tradicionalnih studentskih udruženja koji traju duži vremenski period“.

O projektima pristiglim na konkurs odlučivala je konkursna komisija, ali Ministarstvo prosvete nije dostavilo rešenje o sastavu te komisije.

Savez studenata Beograda na konkurs se prijavio sa 19 predloga projekata u ukupnoj vrednosti od 10.558.286 dinara, ali je konkursna komisija predložila Ministarstvu da sa 4.100.000 dinara podrži navedenih devet.

Projektom „Beograd iz studentskog ugla“ predviđeno je štampanje brošure koja bi pomogla brucošima  državnih i privatnih univerziteta u Beogradu kroz predstavljanje studentskog sistema, institucija, servisa, kredita, stipendija, povlastica, kao i opis studentima zanimljivih sadržaja u Beogradu. Prema finalnom izveštaju, vodič je štampan u 25.000 primeraka na 100 strana i besplatno je deljen studentima. U predlogu projekta SSB je predložio budžet od 1.884.000, s tim što je od Ministarstva prosvete i nauke tražio 53%, odnosno 1.000.000. Prema finalnom finansisjkom izveštaju SSB, na ovaj projekat utrošeno je ukupno 995.618 dinara.

U okviru projekta „Nacionalna studentska konferencija sa međunarodnim učešćem o studentskom standardu, visokom obrazovanju i položaju studenata“, Savez studenata Beograda je održao je tradicionalnu konferenciju koja okuplja „predstavnike studenata u Srbiji i regionu, kao i nastavnike, profesore i članove nacionalnih predstavničkih tela (Ministarstvo prosvete, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Studentski centar). Četvorodnevna konferencija je organizovana sa ciljem da „definiše svih problema iz oblasti studentskog standarda, visokog obrazovanja i položaja studenata i predlaganja najefikasnijih metoda za njihovo rešavanje“. U finalnom izveštaju navodi se da je konferencija organizovana u decembru 2011. Na Zlatiboru, sa temom „Reforma visokog obrazovanja i stručno usavršavanje studentskih predstavnika“. Konferenciji je prisustvovalo 180 učesnika iz Srbije, zemalja regiona i EU. U predlogu projekta SSB je od Ministarstva prosvete za organizaciju ove konferencije tražio 898.100 dinara. U finalnom finansijskom izveštaju, međutim, navodi se da je ukupna vrednost projekta iznosila 160.000 dinara. Prema tom izveštaju, kompletan iznos je potrošen na troškove smeštaja u studentskom odmaralištu na Zlatiboru.

U okviru projekta „Praćenje i unapređenje studentskog standarda“, Savez studenata Beograda predvideo je istraživanje o „problemima sa kojima se suočavaju studenti u polju standarda, ali i dobre strane našeg sistema“, kao i uporedna analiza stanja u ovoj oblasti u Srbiji i u zemljama regiona. Prema predlogu projekta, predviđeno je anketiranje reprezentativnog uzorka „studentske populacije koja se hrani u studentskim restoranima, živi u studentskim domovima, prima kredite i stipendije i slično“,  zatim posete projektnog tima zemljama regiona, kao i izradu izveštaja o rezultatima ankete i uporedne analize sa predlozima za rešavanje uočenih problema. Cilj projekta bio je da se „uz pomoć publikovanih izeštaja i jasnog pregleda stanja izvrši uticaj na nadležnje institucije )modaliteti unapređenja studentskog standarda)“. „Cilj je i da se pozitivna rešenja iz našeg dosadašnjeg sistema predstave zemljama u okruženju, ali i našim trenutnim, bivšim i budućim studentima“, navodi se u predlogu projekta. Prema finalnom izveštaju, „sprovedeno je veliko istraživanje studenstke populacije (tj. anketiranje studenata stanara studentskih domova u Beogradu), došavši do neverovatno zanimljivih podataka“. Istraživanje je predstavljeno na konferenciji za novinare na Zlatiboru. U izveštaju se navode i aktivnosti koje nisu bile predviđene predlogom projekta, kao i neke od aktivnosti predviđenih predlozima projekata SSB koji nisu odobreni za finansijsku podršku Ministarstva: obezbeđivanje popusta za studente na oftamološke, stomatološke i ginekološke preglede, smanjenje cena sistematskih pregleda obaveznih za prijem u studentske domove, organizacija tradicionalnog turnira i kupovina lopti za turnir.

U predlogu budžeta projekta navedeni su troškovi anketiranja i obrade podataka, troškovi studijskih poseta zemljama u regionu, troškovi javnih događaja (iznajmljivanje sale, ketering) i honorari projektnog timau ukupnom iznosu od 788.790 dinara. U finalnom finansijskom izveštaju navodi se ukupan trošak od 291.212 dinara. U ovom izveštaju naedeni su i troškovi koji nisu bili predviđeni odobrenim budžetom, poput organizacije „Nedelje zdravlja“ – jednog od odbijenih projekata SSB, troškovi organizacije turnira, kao i troškovi anketiranja i obrade podataka

Projekat „Organizovanje praksi za studente završnih godina u uspešnim i poznatim kompanijama“ imao je za cilj „da se minimum 50 studenata pošalje na praksu u toku 2011. godine“, kako bi oni dobili priliku da „dopune svoje teorijsko znanje i da steknu praktične veštine, koje će im biti potrebne na poslu“. U finalnom izveštaju navedeno je da su „organizovane stručne prakse za studente ekonomskih nauka u kompaniji V – Energy i dve prakse za studente informacionih tehnologija u firmi NB Soft“. Kako je navedeno, sa ciljem da pomogne studentima u sticanju dodatnih veština koje su bitne za buduće zaposlenje, SSB je svakog semstra podelio po 40 besplatnih kurseva stranih jezika za studente u Beogradu u saradnji sa školom stranih jezika Kontekst, kao i 30 besplatnih obuka za vožnju u saradnji sa AMSS. U predlogu budžeta projekta navedeni su ukupni troškovi od 81.770 dinara, ali finalni finansijski izveštaj spominje samo 32.324 dinara, što je iznos honorara tima koji je radio na organizovanju praksi i konkursima za besplatne kurseve jezika i obuka za vožnju.

Projekat „Veče saradnje privrednika i studenata“ imao je u fokusu „povezivanje privrednika i studenata završnih godina kroz panel – diskusiju na neku od aktuelnih tema iz oblasti ekonomije i menadžmenta“. Ideja projekta je bila da doprinese da studenti bolje razumeju potrebe privrednika, i da imaju više uspeha prilikom konkurisanja za posao. Prema finalnom izveštaju, uz finansijsku podršku Ministarstva za kulturu, informisanje i informaciono društvo, „projekat je prerastao u E-business weekend, dvodnevnu konferenciju na kojoj su studenti imali priliku da razmene iskustva sa uspešnim firmama i pojedincima iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija i internet poslovanja“. Predloženim budžetompredviđeni su troškovi štampanja plakata koji najavljuju događaj, troškovi izrade materijala za panel – diskusiju i troškovi keteringa u iznosu od 120.951 dinar. U finalnom finansijskom izveštaju se, međutim, navodi samo trošak od 5.900 dinara za štampanje promotivnig materijala. U izveštaju stoji i napomena da su za projekat obezbeđena dodatna sredstva od Ministarstva za kulturu, informisanje i informaciono društvo, te da su „sredstva od Ministarstva prosvete i nauke utrošena na režije i štampanje promotivnog materijala“.

U okviru projekta „Organizovanje kreativnih radionica na fakultetima BU i visokim stručnim školama“, SSB je predvideo radionice na teme „pisanja CV, motivacionog pisma, zatim kreativne radionice koje bi držali zaposleni iz različitih kompanija“, kako bi se studentima pomoglo prilikom konkurisanja za posao. Ideja projekta bila je da studenti dobiju informacije „iz prve ruke“ o potrebama privrede prilikom zapošljavanja. Predviđeno je da radionice budu organizovane u periodu april – decembar 2011 godine, ali u predlogu projekta nije naveden ukupan broj planiranih radionica. Prema finalnom narativnom izveštaju, organizovano je 4 seta radionica, na teme ekonomska edukacija, bržih i lakših tehnika za učenje i čitanje, zatim radionica za obuku članova SSB u oblastima pisanja projekata, javnog nastupa, veštine prezentacije i obuka trenera. Na poslednjem setu radionica, kako se navodi u izveštaju, članovi SSB-a koji su prethodno prošli obuke za trenere držali su treninge za pisanje projekata studentima članovima lokalnih saveza. U predlogu budžeta projekta navedeni su troškovi izrade promotivnog materijala, honorari projektnog tima i režijski troškovi u ukupnom iznosu od 91.520 dinara. U finalnom finansijskom izveštaju stoje ukupni troškovi od 320.336, kojim je pokriven ketering za jednu od radionica, honorari za projektni tim i 200.000 dinara za usluge agencije za menadžment i konsalting poslove koja je obezbedila predavače za teme pisanje projekata, javnog nastupa, veštine prezentacije, pregovaranja, lobiranja i obuka trenera.

Projektom Časopis „Student“Studentskom savezu Beograda Ministarstvo je odobrilo finansiranje izdavanja ovog časopisa u periodu mart – decembar 2011. Predviđeno je štampanje 5.000 primeraka šasopisa na 40 strana jednom mesečno. Prema predlogu projekta, cilj časopisa je da „približi prosečnom studentu teme vezane za Univerzitet, razjasni nedoumice koje se tiču studentskog života, pruži aktuelne informacije vezane za studentski standard, ali i obradi sve ostale popularne teme vezane za zdravstvo, modu, izlaske, kulturna dešavanja dostupna prosečnom studentu“. Šasopis se distribuira kao besplatna publikacija. Iako je predloženim budžetom projekta predviđeno štampanje 8 brojeva časopisa, u narativnom izveštaju se navodi da je štampan samo jedan broj, uz specijalno izdanje – vodič za studente Beograda „Beograd iz studentskog ugla“, koji je finansiran u okviru posebnog projekta. Iako je kao početak realizacije projekta naveden mart 2011, u izveštaju su opisane dve novinarske radionice koje su držali ugledni domači novinari u januaru i februaru. Prema izveštaju, u martu i aprilu štampan je jedan broj časopisa posvećen FEST-u i Danu studenata, u tiražu od 15.000 primeraka. Narednog meseca pokrenuto je elektronsko izdanje časopisa. Navodi se i da je na kraju 2011. godine redakcija elektronskog časopisa Student brojala 30 članova redakcije. U predloženom budžetu SSB je od Ministarstva tražio 3.014.000, ali se u finansijskom izveštaju navodi ukupan trošak od 329.653 dinara. Blizu 10% od ukupnog iznosa potrošen je na štampu jednog broja, dok se ostali troškovi tiču honorara za jedan štampani broj i zakupa domena za online izdanje časopisa.

Savez studenata Beograda je 2010. godine počeo sa organizovanjem sajma „Dani dobrodošlice studentima grada Beograda“, tokom kojeg se studentima predstavljaju „pogodnosti i programi vezani za studentski standard i vannastavne aktivnosti koje studentima nude državni i privatni Univerziteti i Visoke škole u Beogradu, studentske organizacije, organizacije koje se bave problemima i potrebama mladih, domaći i strani kulturni centri, škole stranih jezika, kompanije u čiju ciljnu grupu spadaju studenti“. Predviđeno je da 2011. Godine sajam bude održavan na sedam različitih lokacija u Beogradu tokom sedam dana U finalnom izveštaju navodi se da je sajam održan na kao jednodnevni događaj na Trgu Nikole Pašića u Beogradu. Studenti su, kako se navodi, na ovom događaju bili „u prilici da saznaju nešto više o istorijatu beogradskog visokog školstva, pojedinačnim visokoškolskim ustanovama, studijskim programima, reformi obrazovanja, pravilima studiranja, smeštaju i ishrani, studenstkim servisima, stipendijama i kreditima, aktivnostima studentskih organizacija i studentskim popustima koje mogu ostvaritzi uz indeks“. Prema izveštaju, na posebnim štandovima predstavljeni su državni i privatni Univerziteti i Visoke škole u Beogradu, studentske organizacije, organizacije koje se bave problemima i potrebama mladih, domaći i strani kulturni centri, škole stranih jezika, omladinske zadruge i druge kompanije u čiju ciljnu grupu spadaju studenti. U predlogu budžeta projekta navedeni su ukupni troškovi u iznosu od 556.360 dinara, ali finanijski izveštaj opisuje troškove u ukupnom iznosu od 665.022 dinara.Prema tom izveštaju, približno jedna šestina troškova odnosila se na honorare organizatora sajma, dok je ostali deo potrošen na izradu štandova, iznajmljivanja šatora za potrebe sajma, iznajmljivanje opreme i ishranu učesnika sajma.

Međunarodni dan studenata tradicionalno je obeležen i 2011. Godine u organizaciji Saveza studenata Beograda. Prema finalnom izveštaju, proslava je organizovana u kuglani Koloseum u Zemunu. „Održana su sportska takmičenja kao i rešavanje testova znanja iz oblasti sporta i nauke. Tom prilikom, radi afirmacije sporta, studenti su učestvovali u takmičenjima u bilijaru, kuglanju i stonom fudbalu“, navodi se u izveštaju. Za proslavu Dana studenata SSB je od Ministarstva prosvete tražio 219.240 dinara, ali se finansijski izveštaj odnosi na troškove u ukupnoj vrednosti od 119.800 dinara. Manje od 10% ovih troškova iznose honorari osoba zaduženih za organizaciju proslave, dok je ostatak novca potrošen na iznajmljivanje sale, troškove ozvučenja i izradu pehara za nagrade.

Osim napred navedenih troškova, u finalnom finansijskom izveštaju Saveza studenata Beograda – koji se odnosi na svih 9 projekata podržanih od Ministarstva – nabrojani su i tekući troškovi organizacije (struja, telefon, infostan), zatim usluge računovodstvene agencije, honorari tehničkog sekretara za period april – decemba i održavanje internet prezentacije organizacije u iznosu od 1.409.273,49 dinara. Zajedno sa napred navedenim programskim troškovima, Savez studenata Beograda izvestio je Ministarstvo o utrošku od ukupno 4.329.137 dinara. U dokumentaciji dostavljenoj na zahtev CRNPS-a za pristup informacijama od javnog značajaMinistarstva prosvete i nauke nije dostavilo i finansijsku dokumentaciju, pa nije jasno da li su finansijski izveštaj pratili računi nastali tokom implementacije projekata.

Ukupna predložena vrednost projekata Studentskog saveza Beograda koji su odobreni od strane Ministarsrva prosvete i nauke iznosi 4.756.731. U zapisniku sa sastanka konursne komisije Ministarstvu se predlaže da ovih devet projekata podrži sa 4.100.000 dinara, što je i cifra koja je navedena u ugovoru Ministarstva i SSB. Iz dostavljene dokumentacije, međutim, nije moguće utvrditi kojim postupkom je smanjena ukupna vrednost projekata, kao ni da li su iz predloga projekata koji su nam dostavljeni izbačene neke aktivnosti.

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.