monitoring budžeta

Budžetske vesti

Srbija lošije ocenjena nego 2013.

Objavio Zoran Markovic / 03-12-2014

Ознаке: ,

Na ovogodišnjem Indeksu percepcije korupcije Transparency International, Srbija za nijansu lošije ocenjena nego 2013.

Nakon prošlogodišnjeg napretka (sa 39 na 42), Srbija je ove godine zabeležila blagi pad na Indeksu percepcije korupcije koji je danas objavio Transparency International. Sa skorom od 41, na skali od 100 do 0, Srbija ove godine zauzima 78. mesto na tabeli među 175 država i zavisnih teritorija (prošle godine 72 među 177). Reč je o rezultatu koju Srbiju svrstava među zemlje sa veoma rasprostranjenom korupcijom. To pokazuje da prošlogodišnji napredak na listi nije u dovoljnoj meri iskorišćen kao podsticaj da se sprovedu reforme koje bi omogućile sistematično suzbijanje korupcije. Rezultati Srbije su slični kao i kod većine susednih zemalja.

Detaljnije na linku.

(Transparency Serbia)

Radionica o programskom budžetu

Objavio Zoran Markovic / 18-11-2014

Ознаке: , ,

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) poziva na radionicu „Programski budžet i kontrola izvršenja programskog budžeta na lokalnom nivou“, koja će se održati u Beogradu 7. decembra 2014. godine.

Cilj radionice je edukacija i informisanje o programskom budžetu, novinama u budžetskom procesu i kontroli i praćenju izvršenja budžeta na lokalnom nivou.

Za učešće na radionici se mogu prijaviti predstavnici/e organizacija civilnog društava i medija zainteresovanih za oblast javnih finansija.

Popunjen prijavni formular pošaljite na e- mail: ivana.savic@crta.rs najkasnije do 28. novembra 2014. Naknadno pristigle prijave ne uzimaju se u obzir. Broj polaznika je ograničen.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ivani Savić, ivana.savic@crta.rs.

(CRTA)

Korišćenje javnih preduzeća za stranačke potrebe se nastavlja

Objavio Zoran Markovic / 05-11-2014

Ознаке: , , ,

Transparentnost – Srbija (deo Transparency International) objavila je nalaze istraživanja o primeni Zakona o javnim preduzećima (2012) . Primenom ovog zakona je trebalo da se prekine dugogodišnja praksa korišćenja javnih preduzeća za stranačke potrebe, kroz primenu načela transparentnosti, profesionalizacije i odgovornosti, ali do toga još uvek nije došlo.

Istraživanje TS, sprovedeno na uzroku od 25 republičkih, pokrajinskih i lokalnih javnih preduzeća, pokazalo je da mnoge odredbe Zakona nisu uopšte primenjene, da su nedostaci samih zakonskih rešenja doveli do očekivanih štetnih efekata, ali da ni primena zakonskih novina nije dovela do prekida sa dugogodišnjom lošom praksom.

Tako, iako Zakon jasno propisuje da će se konkursi za direktore u svim javnim preduzećima biti raspisani najkasnije do 30. juna 2013. godine, Vlada Srbije je odlučila da ne raspiše konkurse za izbor direktora pet JP (u posmatranom uzorku) u kojima su direktori imenovani pre stupanja na snagu novog Zakona . Od 13 posmatranih republičkih JP, konkursi su u roku raspisani samo u dva slučaja, a više od godinu dana kasnije , samo jedan konkurs je okončan (EPS), što predstavlja najsnažniji dokaz odsustva političke volje da se izaberu direktori koji bi doprineli profesionalizaciji i departizaciji upravljanja u JP. Dok se čeka okončanje konkursa, javnim preduzećima na republičkom nivou upravljaju vršioci dužnosti direktora koje je postavila Vlada (od kojih je nekima istekao mandat), uz povremene najave političara da će biti zamenjeni (novim vršiocima dužnosti?), u slučaju „lošeg rada“.

U pokrajinskim i lokalnim JP konkursi su, u većini slučajeva, okončani u drugoj polovini 2013, osim u Beogradu, gde su svi konkursi „prethodne vlasti“ bili poništeni i raspisani novi. Da novi zakon nije bitno doprineo depolitizaciji javnih preduzeća ni tamo gde su konkursi sprovedeni pokazuje masovan izbor ranijih vršilaca dužnosti uz jasno identifikovanje njihove partijske pripadnosti u lokalnim medijima.

Članovi nadzornih odbora su, u odsustvu zakonskog roka, imenovani i više od godinu dana nakon početka primene Zakona, ali uz često kršenje pravila o izboru „nezavisnog člana“ NO, i neobična rešenja o imenovanju predstavnika zaposlenih (imenovanje na predlog direktora, kojeg NO treba kasnije da kontroliše) u brojnim slučajevima.

Uočeni su visoki troškovi JP na sponzorstva i donacije kod onih preduzeća koja podržavaju sportske saveze i reprezentacije, višestruko probijanje planiranih izdataka kod JP koje godinama posluju sa gubitkom, kao i nelogične specifikacije u marketinškim ugovorima. U jednom drastičnom slučaju izdaci za sponozorstva lokalnog JP bili su četiri puta veći od dobiti koje je to preduzeće ostvarilo.

U pogledu kontrole rada i odgovornosti JP situacija nije ništa bolja. Tromesečni izveštaji JP se sastoje isključivo od tabelarno prikazanih finansijskih pokazatelja, koji ne omogućavaju donošenje zaključaka o uspešnosti rada menadžmenta i subjektivnoj odgovornosti ili zasluzi za (ne)uspešno poslovanje JP. Čak ni te izveštaje mnoga preduzeća ne objavljuju, pa je nemoguće građanima da ih uporede sa godišnjim programima rada. Istraživanje je pokazalo da postoje ozbiljni problemi, ne samo sa sprovođenjem, nego i sa usvajanjem godišnjih programa rada. Prema trenutnim podacima, od 13 republičkih JP koje su obuhvaćene našim uzorkom, za čak pet Vlada do 10. septembra nije dala saglasnost na programa rada za tekuću, 2014. godinu (trebalo je da to učini u decembru prošle godine).

Podzakonski akt, kojim je Vlada trebalo da uredi stimulacije za menadžment kada javno preduzeće posluje sa pozitivnim poslovnim rezultatima, i da na taj način podstakne profesionalno upravljanje, nije donet ni 21 mesec nakon usvajanja Zakona. S druge strane, zabeležen je jedan slučaj razrešenja direktora zbog utvrđene odgovornosti za loše funkcionisanje preduzeća.

Ni jedno preduzeće iz uzorka nije objavilo sve obavezne dokumente na svom sajtu (godišnji program poslovanja, tromesečne izveštaje o realizaciji, revidirane finansijske godišnje izveštaje sa mišljenjem revizora, sastav i kontakte NO i direktora. Dodatan problem za transparentnost predstavlja to što Vlada Srbije i Vladina konkursna komisija nisu dostavile tražene podatke o konkursima.

Iz svega navedenog može se zaključiti da primena Zakona o javnim preduzećima iz 2012, makar za sada, predstavlja jedan od najkrupnijih primera izneverenih obećanja i očekivanja. Neuspesi antikorupcijskih reformi u ovoj oblasti uzrokovani su nedovoljno dobrim zakonskim rešenjima, ali i time što „politička volja“ (ili njeno odsustvo) i dalje imaju premoć nad vladavinom prava. Transparentnost – Srbija je, na osnovu ovog istraživanja formulisala niz preporuka za promenu propisa i prakse koji su dostavljeni nadležnim ministarstvima i članovima skupštinskih odbora.

(Transparentnost – Srbija)

Agencija za borbu protiv korupcije pod lupom Saveta za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost iz Trstenika

Objavio Zoran Markovic / 22-10-2014

Ознаке: , ,

Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost iz Trstenika održao je Konferenciju za medije u Medija centru na temu zloupotreba u Agenciji za borbu protiv korupcije i sukoba interesa Tatjane Babić, direktorke Agencije. Na konferenciji je govorio Mario Spasić, generalni sekretar ovog Saveta. Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost iz Trstenika izdavaja iz ovog izlaganja najvažnije delove:

„Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, nakon detalјne analize rada Agencije za borbu protiv korupcije, došao je do Zapisnika Odelјenja budžetske inspekcije Ministarstva finansija u kojem se konstatuju zloupotrebe i nepravilnosti u samoj Agenciji, a što Agencija do danas nije predstavila javnosti.

Između ostalog, u izveštaju se konstatuje da su na radna mesta u Agenciji zapošlјavana lica mimo zakonske procedure i da je u tome učestvovao dr Branko Lubarda, tadašnji član a sadašnji predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Dalјe, navodi se da su pojedina lica nezakonito prebacivana i za 10 platnih razreda više, u roku od 15 dana od dana zapošlјavanja i da su oni koji su ispunjavali uslove za prijem u radni odnos na čudne načine bivali isklјučivani iz ovog procesa.

Dalјe, napominjemo projekte koji se dobijaju iz međunarodnih institucija, koji za cilј imaju podizanje kapaciteta Agencije, gde  budžetskom inspektoru nisu predstavlјeni izveštaji o trošenju ovog novca.

U zapisniku budžetskog inspektora ističu se nezakoniti poslovi oko kupovine zgrade u kojoj se i danas nalazi Agencija, gde je na volšeban način podignuta cena sa 450 miliona dinara, na 486 miliona dinara i to za kvadraturu koja je veća od one koja je prikazana u tehničkoj dokumentaciji. Direkcija za imovinu predložila je da se obustavi postupak kupovine zgrade zbog tada novousvojenog zakona o javnoj svojini, međutim ostalo je nejasno zašto postupak nije obustavlјen, ko je i po čijim ovlašćenjima pregovarao o kupovini zgrade i ko je prvobitno procenio vrednost zgrade. Postupak je vodio tadašnji predsednik Odbora, a sadašnji član odbora Agencije Zoran Stojilјković.

Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost poziva Narodnu skupštinu da hitno ispita navode iz izveštaja budžetskog inspektora, kao i Milјka Radisavlјevića da pokrene postupak utvrđivanja krivične odgovornosti pojedinaca koji i danas sede u Agenciji. Ujedno, pozivamo Državnu revizorsku instituciju da hitno proveri finansijsko poslovanje rada Agencije, jer se u ovom momentu otvorila osnovana sumnja da su nezakonite radnje nastavlјene.

Takođe, poziva se Ministarstvo pravde da izvrši analizu koruptivnih elemenata u samom Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, kao i ambasadore Davenporta i Kirbija da takođe insistiraju na otkrivanju zloupotreba u jako važnom telu kao što je Agencija za borbu protiv korupcije.

Sektor za odnose sa javnošću

Slađana Miladinović, asistentkinja Generalnog sekretara

Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije-Transparentnost

Republička centrala, Kabinet Generalnog sekretara

Adresa za poštu: Poštanski fah 19, Trstenik, Srbija

E-mail: savetsekretar@gmail.com

Marš poreskih obveznika

Objavio Zoran Markovic / 17-09-2014

Ознаке:

Konferencija za novinare Libertarijanskog kluba Libek - „Odbrani novčanik!“

17.9.2014. | Vreme: 12:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.

Marš poreskih obveznika, subota, 20. septembar 2014. u 12 časova.

Najava drugog Marša poreskih obveznika pod parolom “ODBRANI NOVČANIK!”, zakazanog za subotu, 20. septembar 2014. u 12 časova od SKC-a do Ministarstva finansija.

Predstavljanje motiva održavanja Marša, ekonomskih i političkih razloga za ovaj događaj i načelnih zahteva koje će uputiti organizatori sa protestnog skupa.

Libertarijanski klub Libek će poseban naglasak staviti na štetnost mogućeg povećanja PDV-a i teške posledice koje bi takva mera nanela novčanicima građana i predstaviće svoju akciju “STOP PDV”, usmerenu na sprečavanje rasta PDV-a.

Govore:

  • Miloš Nikolić, predsednik Libertarijanskog kluba Libek
  • Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište
  • Nikola Parun, PR menadžer Libertarijanskog kluba Libek
  • Mihailo Gajić, programski direktor Istraživačke jedinice Libertarijanskog kluba Libek

(Medija centar)

Otvorena vrata za korupciju

Objavio Zoran Markovic / 26-08-2014

Ознаке: , , ,

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava podneo je 23.08.2014. godine Upravnom sudu tužbu protiv rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kojim je odbijen zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke izvođenja radova na rekonstrukciji kapaciteta za prijem, otpremu i upravljanje saobraćajem vozova u železničkoj stanici Beograd Centar – faza I, naručioca „Železnice Srbije a.d.

Odluka Republičke komisije kojom se zauzima stav da se član 23. Zakona o javnim nabavkama, kojim se reguliše zaštita integriteta postupka, ne može primenjivati zbog toga što Uprava za javne nabavke nije sačinila plan za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama, ne samo da predstavlja pravni presedan, već široko otvara vrata korupciji u sistemu javnih nabavki.

Ako je stav Republičke komisije da član 23. ne može biti primenjen do donošenja plana za borbu protiv korupcije i internih planova za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama, onda je logičan zaključak da se nijedna antikorupcijska odredba Zakona o javnim nabavkama ne može primenjivati do donošenja ovih akata. Dakle, bez donošenja navedenih akata ne samo da se neće primenjivati odredbe Zakona koje se odnose na zaštitu integriteta postupka, već se neće primenjivati ni odredbe koje regulišu dužnost prijavljivanja korupcije, zabranu radnog angažovanja kod dobavljača, dužnost prijavljivanja povrede konkurencije, sprečavanje sukoba interesa!

Imajući u vidu činjenicu da Zakon o javnim nabavkama nijednim svojim članom, a naročite ne svojim antikorupcijskim odredbama u koje spada i član 23, ne poziva niti podstiče na korupciju već je usmeren na njeno sprečavanje i suzbijanje, rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ne samo da nema utemeljenje u duhu i odredbama Zakona već predstavlja njegovo grubo i tendenciozno kršenje. Suštinski, ovakva odluka predstavlja otvoren i direktan poziv na korupciju u postupcima javnih nabavki i u dubokoj je koliziji i sa pravom i sa moralom. Opstajanje osporenog rešenja na snazi predstavljalo bi verifikaciju kvazipravničkog razbojništva i proglašavanje neprava za pravo i nepravde za pravdu.

Tužba

Rešenje Republičke komisije br. 4-00-1495/2014 od 04.07.2014. godine

(Toplički centar za demokratiju i ljudska prava)

Pravilnici za računovodstvo udruženja građana

Objavio Zoran Markovic / 20-08-2014

Ознаке:

Ministarstvo finansija je planiralo izmene i dopune podzakonskih propisa donetih na osnovu Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13), a čija primena je obavezna počev od finansijskih izveštaja za 2014. godinu odnosno onih koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom dostavlja Pravilnike (za tzv. „druga pravna lica“) koji su doneti u februaru 2014. godine na osnovu Zakona o računovodstvu, a tiču se finansijskog izveštavanja organizacija civilnog društva:

1) Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14);

2) Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14);

3) Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14).

Pravilnike možete videti na linku.

S obzirom da je planirano da se radu na izmenama i dopunama navedenih podzakonskih akata pristupi u septembru 2014. godine, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom moli da svoje predloge i sugestije za izmenu, ukoliko ih ima, dostavite na e-mail: vladimir.pasajlic@civilnodrustvo.gov.rs (u formi obrasca koji se nalazi na linku) najkasnije do 18. avgusta 2014. godine.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Programski budžet i lokalne samouprave u Srbiji

Objavio Zoran Markovic / 15-07-2014

Ознаке: ,

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa EU Exchange 4 koji finansira Evropska unija, organizuje konferenciju – „Programski budžet i lokalne samouprave u Srbiji“.

Konferencija će biti održana u sredu, 16. jula 2014. godine, u Sava Centru (Milentija Popovića 9), u sali 3/0, s početkom u 13.00 časova.

Cilj konferencije je da informiše predstavnike lokalnih samouprava o procesu uvođenja programskog budžeta u Republici Srbiji, obavezama koje u tom procesu stoje pred lokalnim samoupravama, kao i o konkretnoj podršci koju će u tom procesu lokalne samouprave dobiti od SKGO i Ministarstva finansija.

Odredbe koje se odnose na programski budžet, na osnovu Zakona o budžetskom sistemu moraju se u potpunosti primeniti od donošenja budžeta za 2015. godinu i to se odnosi i na gradove i opštine, a uvođenjem ovih odredbi znatno će se unaprediti transparentnost i kontrola javnih rashoda na svim nivoima vlasti u državi.

Na skupu koji će okupiti veliki broj zaposlenih u lokalnim samoupravama, obratiće se Kori Udovički, potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Prof. dr Zoran Perišić, predsednik SKGO i gradonačelnik Niša, predstavnici Ministarstva finansija, Državne revizorske institucije i Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. U Na linku se nalazi pozivno pismo i dnevni red skupa.

(SKGO)

Društvo protiv korupcije – Obaveštenje o podnetoj krivičnoj prijavi

Objavio Zoran Markovic / 03-07-2014

Ознаке: ,

Društvo protiv korupcije - Obaveštenje o podnetoj krivičnoj prijavi

Zahtev za reagovanje.

(Društvo protiv korupcije)


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.