Projekat: Linija 481

Novo:

Centar za razvoj neprofitnog sektora je objavio tri publikacije u okviru edicije Finansiranje NVO iz budžeta u Srbiji: Linija 481:

  1. Dotacije nevladinim organizacijama u budžetu Republike Srbije 2007–2009.
  2. Dotacije nevladinim organizacijama u budžetima opština i gradova 2007–2010.
  3. Pravni osnov za finansiranje NVO u budžetu Republike Srbije u 2010. godini

Ministarstva koja su tokom 2010. godine raspisivala konkurs/e za raspodelu sredstava iz budžetske linije 481 – dotacije nevladinim organizacijama

——————————————————————————————–

Samo iz budžeta Republike Srbije, desetine miliona evra godišnje se troši na “dotacije za NVO”. Pa ipak, detaljniji pogled na dobitnike ovih budžetskih sredstava otkriva da najveći deo novca u okviru budžetske linije 481, koja se u budžetu zove “dotacije za NVO” odlazi na finansiranje sportskih udruženja, verskih zajednica i političkih stranaka, dok za “ostale NVO” – kako ih budžet naziva – ostaju tek mrvice.

S obzirom da su ove četiri grupe – sportska udruženja, verske zajednice, političke partije i “ostale NVO” svake godine u predlogu budžeta koji usvaja Skupština predstavljene zbirno, kao linija 481, nije moguće tačno uvideti koliko je Vlada Srbije namenila kojoj pojedinačnoj grupaciji. Ovo je moguće saznati tek po završetku budžetske godine, kroz informacije o izvršenju budžeta. Međutim, tada je kasno za argumentovanu debatu i širu raspravu o budžetskim sredstvima planiranim za dotacije nevladinim organizacijama.

Razdvajanje sportskih udruženja, verskih zajednica, političkih partija i “ostalih NVO” u zasebne budžetske linije, omogućilo bi građanima, narodnim poslanicima i svim zainteresovanim stranama da prilikom predlaganja i usvajanja budžeta steknu tačan uvid u to kolika su sredstva planirana za koju od grupaciju u narednoj godini.

Inicijativa za diverzifikaciju budžetske linije 481, iz koje se finansiraju nevladine organizacije, političke stranke, verske zajednice i sportska udruženja predata je Ministarstvu finansija 26. aprila 2010. Ovu Inicijativu je potpisalo 188 nevladinih organizacija.
Od Ministarstva finansija se zahteva izmena kontnog plana, kako bi dotacije za političke stranke, verske zajednice, sportska udruženja i nevladine organizacije u užem smislu reči, bile prikazane odvojeno u budžetu. Ovom izmenom obezbedila bi se veća transparentnost budžetskog procesa i jasniji uvid poreskih obveznika u koje svrhe su njihova sredstva upotrebljena.

Projekat je omogućio Institut za održive zajednice (ISC), uz podršku američkog naroda kroz donaciju USAID-a br. 169-A-0006-00104-00. Mišljenja izneta na sajtu su izneta od strane autora i nužno ne odslikavaju mišljenje ISC-a, USAID-a ili Američke vlade.

NOVO:  NVO finansirane iz budžeta Srbije 2008–2011.

 Najviše iz budžeta dobija Srpska pravoslavna crkva

 


This site is under Creative Commons license.

Projekat Portal civilnog društva Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo.
Izradu sajta podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.